บทเรียนออนไลน์  คณิตศาสตร์ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พุทธศักราช 2551)

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 

กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปบทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของและกำหนดการเรียนรู้ของตัวเอง 

เน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง

เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่เน้นความเข้าใจแนวคิคหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง 

ตรงตามหลักสูตร

พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท. 

คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1

คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2